Xbox Logo
__БЪЛГАРСКИ__
Предистория на траките
Одрисите
Тракийски богове
Тракийската култура
Занаятите на траките
Казанлъшка гробница
Разкопки и открития
Севтополис
Могила Светицата
Могила Оструша
Голямата косматка
Долината днес
За авторите
__ПРИЯТЕЛИ__
balkanmysteries.com
. феномени сред хората,
. природата и археолагията
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Севтополис
Обширните пространства на източната и централната части на Балканския полуостров още в дълбока древност били населявани от многобройните тракийски племена, за които старогръцката митология и епос са запазили много спомени. От първата половина на Желязната епоха са открити редица находки, предимно гробни, от които се вижда, че траките вече са създали своя самобитна култура. Но ценни известия за тракийската история, бит и култура можем да намерим най-вече в съчиненията на Херодот, Тукидид, Ксенофонт и други гръцки и римски историци. Писмената традиция обаче често предлага случайни и откъслечни сведения. Много по-пълни и правдиви данни дават археологическите разкопки. В това отношение много важен момент за изясняването на историята, културата и по селищното развитие на траките през ранноелинистическата епоха представят спасителните разкопки, предприети във връзка със строежа на язовир Копринка. След 7-8 годишна работа, екипът от археолози се натъква на изумително откритие. Попадат на останките на стар тракийски град. Местността Чифлика, където е открит градът, се намира на около 8 км на запад от град Казанлък. Вследствие на ерозията на река Тунджа в тази област се образува полуостров, където е разположен градът. Издигнат на равна тераса от двете страни на реката, а от третата страна от неин приток, градът е много добре естествено защитен от югозапад, юг и изток. Той и досега си остава първият и единствен тракийски селищен център от градски тип у нас. Мястото, където е открит, бива разкопано напълно, заедно с три надгробни могили от неговия некропол. Установява се и името на града - Севтополис, име, което не се среща  до сега.

Севтополис бил основан от тракийския владетел Севт III в края на  IV в. пр. н. е., през 320-323 г. пр. н. е.. Той бил малък по размери град. Състои се от едно укрепено селище, обхващащо площ от около 5 хка, вън от което са съществували и няколко предградия. Формата на града се очертава от крепостната стена, която образува разностранен петоъгълник. Улиците са били наслагани с речни камъни и са се пресичали под ъгъл  90 градуса, като така образували квадратни квартали. В североизточния ъгъл се намирала царската резиденция. В двора през 1953 г. е открит надпис от канцеларията на Севт, където работела жена му. Той е бил написан на гръцки език и гласи: "Този надпис да се изчука на две плочи и да се постави в Севтополис, в храма на Великите тракийски богове." От написаното можем да предположим, че вероятно това е бил култът на царската фамилия. Севтополис не бил лишен и от паметници на монументалната архитектура и изкуство - дворец-храм с богата вътрешна декорация, храм на Дионис и храм на Великите самотракийски богове.

Севт не щадял средства и устроил града според тогавашните представи. Широкият замах на строителството свидетелства за високия икономически разцвет на Севтовата столица и за нейното нараснало политическо значение. В градоустройството на Севтополис  личат залегнали принципите, характерни за устройството на гръцкия полис. Той бил изграден по т. нар. регулярна планировка, взаимствана от гръцкото строителство. Хинтерландът на Севтополис обаче по отношение на гробнищната архитектура дава нещо съвършено своеобразно, коренно различаващо се от другите райони на Тракия. Това е широката употреба на тухлата като строителен материал. Никой друг район не е дал нещо подобно. Очевидно това е една локална особеност в гробищната архитектура на тази област.

Известно е, че Севт III бил първият тракийски владетел, започнал да сече монети. При проучването на Севтополис са открити 2000 монети, като около 800 са на Севт. Неговите монети могат да се разделят на седем типа. Последният тип монети се секли с портрета на видния тракийски владетел върху тях.

Успоредно с града са разкопани и трите големи надгробни могили до него и некропол от обикновени плоски гробове. В могилите вероятно са погребани членове на местната севтополска династия. За съжаление, могилите са били разрушени и ограбени още в древността. Намереният инвентар се състои от местни и вносни глинени съдове, златни накити, железни предмети, монети и погребални венци. Проучването на севтополския некропол  разкрива някои особености в плановата схема, архитектурата и строителната техника на тракийските куполни гробници.

Съществува хипотеза, че Севтополис е изграден върху останките на друго Севтово селище, което обаче е било жестоко опожарено.  То се намирало от северната страна на Севтополис. След разгрома, през 320-323 г. пр. н. е. Севт се завръща победоносно и поставя основите на бъдещата тракийска столица.

Севтополис, създаден от Севт III в сърцето на Казанлъшкия район, се развивал бързо като първостепенен политически, икономически и културен център, столица на Севтовата държава. Той е основан през 323 г. пр. н. е. и загива през 270 г. пр. н. е. Оживените икономически и културни контакти на града с големите елинистически центрове на гръцкия свят, развитието на местни занаяти и собствено монетосечене очертават Севтополис като най- значимия център на тракийската икономика и култура в Казанлъшкия район. Усвоени са много елементи от елинистическата култура, които се преработват творчески, в Севтополис същевременно са запазени и редица особености, характерни за самобитната тракийска култура. Със започването на спасителните разкопки, свързани с построяването на язовир Копринка, се разтваря една нова, неизвестна страница от историята на нашите земи - открит е древният тракийски град Севтополис.

Кметът на град Казанлък Стефан Дамянов разработва план за преконстроирането на Одриската столица - Севтополис. Идеята е да се издигне стена, по-висока от язовирната във формата на окръжност. Планирано е “новия” Севтополис да има четири панорамни асансьора, които да слизат до дъното на язовира. За да се стигне до него ще се използват малки туристически корабчета. Предвидено е между стените на града да има кафенета, ресторанти, хотели и други развлекателни центрове. Според предвижданията на ахитекта - Жеко Тилев Севтополис трябва да се простира на територия от 60 дка. Вечертта бетонния пръстен ще има “светещ ореол”. Очакванията са пректът да бъде уникална по своята същност туристическка атракция.

В столицата на Одриското царство са проведени редица археологически проучвания и днес учените разполагат с всичко необходимо, за да може древния тракийски град да бъде възстановен изцяло.
 
__ENGLISH__
Pre-history of the Thracians
Kingdom of Odrisi
Religion
Thracian culture
Thracian crafts
The Kazanlak Tomb
Sevtopolis
The Svetitsa mound
The mound "Ostrusha"
Big Kosmatka
Kazanlak
About
__FRIENDS__
balkanmysteries.com
. Archaeology, Natural phenomena
. Human Phenomena
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -